Mẫu Đơn Đăng Ký Mua, Thuê, Thuê Mua Nhà Ở Xã Hội

Ngày đăng: 4:55:26 Chiều 15/10/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

 

Hình thức đăng ký     Mua ÿ            Thuê ÿ                         Thuê mua ÿ

 

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tên người đăng ký :…………………………………………………………………………………………………………..

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân) số: ………………………..cấp ngày…../…../……. tại ……………………..

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………… ……….. …. …. …. …

Nơi làm việc:……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………

Số sổ hộ khẩu hoặc số sổ đăng ký tạm trú số…. tại:………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số thành viên trong hộ gia đình……………………người, bao gồm:

  1. Họ và tên: ………………………………….CMND số……………………………là:…………….
  2. Họ và tên: ………………………………….CMND số……………………………là:……………..
  3. Họ và tên: ………………………………….CMND số……………………………là:……………..
  4. Họ và tên: ………………………………….CMND số……………………………là:……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau: (có Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình                                                                   

– Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai

– Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 8 m2 sàn/người       

– Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái)      

– Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc

chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án khác;         

– Các điều kiện khó khăn khác………………………………………………………………………………………………………….

 

            Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ nhà ở xã hội theo hình thức…………………..tại dự án:………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội, cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

                                                                                        Hà Nội, ngày ……. tháng ……năm ……..

                                                                                               Người viết đơn

                                                                                 (ký và ghi rõ họ tên)

 

 Đánh dấu vào ô mà người đứng tên có nhu cầu đăng ký.

 Ghi tên chủ đầu tư dự án hoặc đơn vị quản lý vận hành nhà ở hoặc cơ quan quản lý nhà ở.

 Người đứng đơn đăng ký.

 Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu.

 Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này.

 Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn kèm theo bản chụp Hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú của các thành viên trong hộ.

 Người đứng đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình.

 Ghi rõ điều kiện khó khăn

Bình chọn bài viết

Tags: , ,

Bài viết liên quan

Bảng Gía