Mẫu xác nhận chi trả thu nhập qua nơi công tác

Ngày đăng: 8:56:33 Sáng 09/01/2016

HOTLINE: Mr Cường –  0978.595.338 hoặc 0932.614.555

Tư vấn nhiệt tình hỗ trợ tối đa 24/24h

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ, CHI TRẢ THU NHẬP

Kính gửi: …………………………………………………………………………………….

 

Tên cơ quan:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận và cam kết:

Ông/Bà:…………………………………………………………………. Sinh ngày: …………………………………

CMND số: ……………………………………. do:…………………………..cấp ngày…../…../………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:………………………………………………………………………………………………………………

Hợp đồng lao động:    ¨ Biên chế      ¨ Không xác định thời hạn

¨ Có thời hạn (Thời hạn hiệu lực từ:………….…..đến………..…..….)

¨ Khác (……………………………………………………………….)

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Thời gian công tác:………………………………………………………………………………………………………

Mức thu nhập hiện tại do Cơ quan, đơn vị chi trả:…………………………………………………………..

– Mức lương chính:………………………………VNĐ/tháng

– Thu nhập khác:………………………………….VNĐ/tháng

Diễn giải các nguồn thu nhập khác:………………………………………………………………………………..

Liệt kê thu nhập được trả trong 3 tháng gần nhất:

Tháng……: …………………………VNĐ/tháng     ¨ Trước thuế              ¨ Sau thuế

Tháng……: …………………………VNĐ/tháng     ¨ Trước thuế              ¨ Sau thuế

Tháng……: …………………………VNĐ/tháng     ¨ Trước thuế              ¨ Sau thuế

Thời gian đóng BHXH tại Cơ quan: từ:………….…..đến………..…..….

 

Xác nhận của Cơ quan Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …….
Xác nhận các thông tin về chức vụ, thời gian làm việc và thu nhập nêu trên là chính xác (Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Bình chọn bài viết

Bài viết liên quan

Bảng Gía