Mẫu xác nhận tình trạng nhà ở tại cơ quan nhà nước nơi đang công tác

Ngày đăng: 9:58:09 Chiều 10/01/2016

 

HOTLINE: Mr Cường –  0978.595.338 hoặc 0932.614.555

Tư vấn nhiệt tình hỗ trợ tối đa 24/24h

 

Phụ lục số 01
(Mẫu Giấy xác nhận về nơi công tác và thực trạng nhà ở của cán bộ công chức,
viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân
khi vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao
gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2014/TT-BXD ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN NƠI CÔNG TÁC VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở
KHI VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở THƯƠNG MẠI CÓ TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT (CẢ NHÀ VÀ ĐẤT) KHÔNG VƯỢT QUÁ
1,05 TỶ ĐỒNG

 

Tên Cơ quan, đơn vị1. ………………………………………………………………..xác nhận:

Ông (bà): . ……………………………………………………………………………………………..
CMND số . …………………………. , cấp ngày…………tháng………….năm……………..
Nơi cấp . ………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp:……….. …. …. …. … . ……………………………………………………………..
Hiện đang công tác tại: . …………………………………………………………………………..
Thực trạng về nhà ở hiện nay2:. …………………………………………………………………

  ………, ngày ……. tháng ……năm ……..                                                                 Thủ trưởng đơn vị                                                                       (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

1 Tên cơ quan, đơn vị quản lý của người được xác nhận;
2 Xác nhận chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 8 m2sửdụng/người

Bình chọn bài viết

Bài viết liên quan

Bảng Gía